Munay-Ki Teacher’s Retreat – November, 2017

We are holding a Munay-Ki Teacher’s Retreat in November, 2017 in Snug, Tasmania.  

 

Munay-Ki-1-smDeb+PeterLabD+D2